Gemengd Dubbel.nl

Exclusive Web for Professional and Business Women & Executive Search

Gemengd Dubbel.nl brengt executive search bureaus en headhunters in contact met excellente vrouwelijke kandidaten voor topfuncties.

ellenfaber"Maak een plan voor jezelf anders word je deel van het plan van iemand anders." Mr. Ellen Faber
Verbinding en Leiderschap (Topvrouw 2011)

Algemene Voorwaarden van Gemengd Dubbel.nl  versie 1.0 dd. 12-09-2013

Inhoudsopgave:

ARTIKEL 1: DIENSTVERLENING VAN GEMENGD DUBBEL.nl
ARTIKEL 2: DEFINITIES
ARTIKEL 3: ALGEMEEN / TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING, DUUR EN LOOPTIJD OVEREENKOMST
ARTIKEL 5: PRIVACY
ARTIKEL 6: RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKER
ARTIKEL 7: RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN GEMENGD DUBBEL.nl
ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 9: FACTURERING / BETALING
ARTIKEL 10: OVERMACHT
ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

Artikelen:

 ARTIKEL 1: DIENSTVERLENING VAN GEMENGD DUBBEL.nl
Gemengd Dubbel.nl is een onafhankelijke organisatie die executive search bureaus en headhunters een platform biedt (waar alleen zij toegang toe hebben) en waar zij:
* informatie kunnen vinden over en rechtstreeks contact kunnen leggen met excellente vrouwelijke kandidaten voor topfuncties,
* vacatures voor topfuncties kunnen plaatsen waarop de bij Gemengd Dubbel.nl ingeschreven vrouwen kunnen reageren.

Het platform van Gemengd Dubbel.nl is er dus exclusief voor executive search bureaus en headhunters. Zij kunnen dit platform tevens gebruiken om te adverteren en (aanvullende) diensten aan te bieden aan de doelgroep zoals coaching, loopbaanbegeleiding en assessment.

Gemengd Dubbel.nl biedt hoog opgeleide vrouwen die een topfunctie ambiëren de mogelijkheid om beter zichtbaar en vindbaar te worden voor executive search bureaus en headhunters en om op de hoogte te zijn van interessante vacatures en relevante aanbiedingen. Zij kunnen na ballotage toetreden tot een exclusief netwerk waar de met Gemengd Dubbel.nl samenwerkende executive search bureaus en headhunters toegang toe hebben. Zo kunnen zij zich discreet en zonder risico oriënteren op de volgende stap in hun carrière.

 ARTIKEL 2: DEFINITIES 
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
1. Aanvrager: de natuurlijke persoon van het vrouwelijk geslacht die een aanvraag heeft ingediend bij Gemengd Dubbel.nl voor registratie en opname in het afgeschermde databestand.
2. Aanbieder: een executive search- of headhuntersbureau dat van Gemengd Dubbel.nl toegang heeft gekregen tot het afgeschermde databestand, vacatures mag plaatsen op het afgeschermde deel van de Website en op de Website mag adverteren c.q. (aanvullende) diensten mag aanbieden aan de Aanvragers.
3. Gebruiker: Aanvrager en Aanbieder zijn beide Gebruiker van de Website.
4. Topfunctie: een eindverantwoordelijke functie, senior management functie, specialistische vakinhoudelijke functie of toezichthoudende functie (commissariaat) in het bedrijfsleven, bij de (semi)overheid of andere instellingen.
5. Account: de na voltooiing van het registratieproces aan de Gebruiker toegekende unieke gebruikersnaam met een wachtwoord, waarmee men zich toegang tot een voor het publiek afgeschermd deel van de Website van Gemengd Dubbel.nl kan verschaffen.
6. Overeenkomst: de zakelijke overeenkomst tussen Gemengd Dubbel.nl en Gebruiker, op grond waarvan men toegang heeft tot de dienstverlening van Gemengd Dubbel.nl via de Website.
7. Website: de internetwebsite die Gemengd Dubbel.nl voor de in artikel 1 vermelde dienstverlening in stand houdt op de URL: www.gemengddubbel.nl
8. Schriftelijk: een (aangetekende) brief of een digitaal bericht (e-mail) met ondertekening of voorzien van de naam van de afzender. 

 ARTIKEL 3: ALGEMEEN / TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van en met Gemengd Dubbel.nl
2. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst(en) indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een of meer (delen van) bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING, DUUR EN LOOPTIJD OVEREENKOMST
1. De Overeenkomst tussen Gemengd Dubbel.nl en Aanvrager komt tot stand door digitale aanmelding via de Website door de Aanvrager en de schriftelijke bevestiging van acceptatie door Gemengd Dubbel.nl.
2. Aanvrager gaat ermee akkoord dat haar gegevens worden gebruikt om de aanmelding te laten beoordelen door een professional uit het vakgebied van executive search die hiertoe door Gemengd Dubbel.nl wordt ingeschakeld; deze (externe) professional geeft op basis van zijn of haar beoordeling advies aan Gemengd Dubbel.nl om de Aanvrager te accepteren dan wel af te wijzen.
3. Gemengd Dubbel.nl heeft altijd het recht om van het advies van de professional af te wijken en anders te beslissen over de aanvraag en/of een aanmeldingsverzoek te weigeren zonder opgaaf van reden.
4. De Overeenkomst tussen Gemengd Dubbel.nl en Aanbieder komt tot stand nadat partijen overeenstemming hebben bereikt over de diensten die Aanbieder afneemt van Gemengd Dubbel.nl, de kosten die daarmee zijn gemoeid en nadat de afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd c.q. bevestigd door Gemengd Dubbel.nl
5. Gebruiker onderkent dat deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk deel uitmaken van de Overeenkomst.
6. De Overeenkomst tussen Aanvrager en Gemengd Dubbel.nl wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is door partijen schriftelijk opzegbaar na 1 jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Na het eerste jaar is de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk opzegbaar en wordt dan formeel beëindigd op de 1e van de maand nadat de schriftelijke opzegging door Gemengd Dubbel.nl is ontvangen. Het onverschuldigde deel van het Inschrijfgeld wordt binnen 1 maand na beëindiging van de Overeenkomst teruggestort op de rekening die de Aanvrager heeft opgegeven. Bij de berekening van het terug te storten pro rata deel van het Inschrijfgeld wordt uitgegaan van een jaar met 360 dagen.
7. Gemengd Dubbel.nl heeft het recht de overeenkomst met de Gebruiker direct te beëindigen ingeval van wanbetaling, bij oneigenlijk gebruik of misbruik van diens Account of van de Website, ingeval van gedrag dat algemeen geldende normen van fatsoen overschrijdt of dat de privacy van andere Gebruikers in gevaar kan brengen. In dat geval zal Gemengd Dubbel.nl de Gebruiker schriftelijk op de hoogte stellen van het eindigen van de Overeenkomst. Onder oneigenlijk gebruik wordt onder andere verstaan: het benaderen van Gebruikers van de Website c.q. het gebruiken van informatie van de Website voor andere doeleinden dan waartoe de  Website door Gemengd Dubbel.nl is opgericht. Onder misbruik wordt onder andere verstaan: het ‘hacken’ van de Website.
8. De Overeenkomst eindigt in ieder geval direct indien één van de partijen in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld.

 ARTIKEL 5: PRIVACY
1. Het vastleggen en verwerken van de gevraagde persoonsgegevens van Aanvrager is noodzakelijk om de diensten te kunnen verlenen zoals omschreven in artikel 1. Aanvrager gaat akkoord met registratie en vastlegging van deze gegevens door Gemengd Dubbel.nl, uitsluitend voor dit doel. Het gaat hierbij met name om de gegevens die Aanvrager zelf heeft verstrekt aan Gemengd Dubbel.nl, eventueel aangevuld met informatie die publiekelijk bekend is, bijvoorbeeld omdat deze op internet is te vinden.
2. Aanvrager ontvangt op eerste verzoek de volledige informatie die Gemengd Dubbel.nl over haar heeft vastgelegd.
3. De persoonsgegevens van de Aanvragers zijn elektronisch vastgelegd in het databestand van de CMS van de Website, welk databestand wordt gehost door de serviceprovider van Gemengd Dubbel.nl op het webadres www.gemengddubbel.nl. De serviceprovider verzorgt tevens de gebruikelijke back-ups op systeemniveau. Daarnaast voert Gemengd Dubbel.nl ook back-ups uit van de database die op het eigen netwerk worden bewaard. Voor de communicatie met de externe professionals die de aanvragen namens Gemengd Dubbel.nl beoordelen, wordt gebruik gemaakt van onder andere DropBox en e-mail. Hiervan is melding gemaakt bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
4. Uitsluitend de medewerkers en de netwerkbeheerder van Gemengd Dubbel.nl alsmede de professionals die de beoordelingen namens Gemengd Dubbel.nl uitvoeren, hebben toegang tot de volledige gegevens van Aanvragers, zodat zij hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en om de dienstverlening zoals omschreven in artikel 1 mogelijk te maken. Zij hebben de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan.
5. Voor Aanbieders zijn alleen de volgende gegevens van de Aanvragers zichtbaar/beschikbaar:
* Naam
* Leeftijd
* Huidig beroep en functietype
* Huidige werkgever en branche waarin werkzaam
* Hoogst genoten opleiding
* Ambieert nu of op termijn het ondernemerschap (ja of nee)
* CV en profielschets
* Indeling op niveau 1 of 2
* Contactformulier (om rechtstreeks contact met Aanvragers op te kunnen nemen via e-mail)
Voor Aanbieders zijn de volgende gegevens van de Aanvragers afgeschermd en dus niet zichtbaar:
* Adres
* Geboortedatum
* E-mail adres
* Telefoonnummer
* Bankrekeningnummer
6. Aanvragers hebben alleen toegang tot de gegevens van hun eigen Account; de gegevens van andere Aanvragers zijn afgeschermd en voor hen dus niet zichtbaar.
7. Binnen 1 jaar na het beëindigen van de overeenkomst zullen de gegevens van de betreffende Aanvrager worden verwijderd, tenzij de bewaring van (bepaalde) gegevens van belang is voor de (financiële) afwikkeling of indien bewaring op grond van een wettelijk voorschrift is vereist.

 ARTIKEL 6: RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKER
1. Aanvrager heeft alleen toegang tot haar eigen Account en tot de overige, specifiek voor haar beschikbare informatie, zoals het vacatureoverzicht.
2. Aanvrager staat er voor in dat alle door haar ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn; indien en voor zover dit toch niet het geval mocht blijken zal Aanbieder dit niet tegenwerpen aan Gemengd Dubbel.nl.
3. Aanbieder heeft toegang tot het afgeschermde databestand waarin informatie is opgenomen over de ingeschreven Aanvragers. Aanbieder kan gebruikmaken van de zoekfunctie om een selectie te maken van de ingeschreven Aanvragers en van de mailfunctie (via een contactformulier) om rechtstreeks contact te leggen met de ingeschreven Aanvragers.
4. Aanbieder is altijd zelf verantwoordelijk voor identificatie van de Aanvrager met wie zij/hij in gesprek gaat en de verificatie van de gegevens die over Aanvrager op de Website zijn vermeld.
5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van haar/zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruiker is verplicht om Gemengd Dubbel.nl onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van haar/zijn registratiegegevens of wachtwoord.
6. Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het invoeren en actueel houden van de instellingen en profielpagina van de Account.
7. Aanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de vacatures die geplaatst zijn op de Website en van de op de Website geplaatste advertenties en/of aanbiedingen.
8. Het recht tot gebruik van de Account komt enkel en alleen de Gebruiker toe. Het is daarom niet toegestaan om dit recht over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemengd Dubbel.nl
9. Gebruiker zal zich gedragen zoals van een verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruiker verwacht mag worden.
10. De Gebruiker vrijwaart Gemengd Dubbel.nl voor aanspraken van derden voor al wat uit hoofde van de Overeenkomst en/of de tussen de Aanvrager en de Aanbieder tot stand gekomen overeenkomst voortvloeit.
11. Gebruiker onthoudt zich ervan Gemengd Dubbel.nl en andere Gebruikers bij het gebruik van de Account en/of de Website te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van Gemengd Dubbel.nl; het schenden van de privacy of publiciteit van Gemengd Dubbel.nl of andere Gebruikers; de veiligheid van de Website schenden of proberen te schenden; het zodanig gebruikmaken van de Account en/of Website dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Gemengd Dubbel.nl en/of van derden (zoals de serviceprovider van Gemengd Dubbel.nl) wordt verhinderd dan wel het gebruik door andere Gebruikers van de Website zou kunnen worden verhinderd.
12. Gebruiker zal op eerste verzoek van Gemengd Dubbel.nl zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 12 uur, informatie of data van de Website verwijderen indien deze naar de mening van Gemengd Dubbel.nl inbreuk maken op enig recht van Gemengd Dubbel.nl en/of derden.
13. Gebruiker zal zich altijd onthouden van oneigenlijk gebruik of misbruik van diens Account of de Website en de gegevens waartoe door middel van de Account en/of via de Website toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt onder andere verstaan: het benaderen van Gebruikers  van de Website c.q. het gebruiken van informatie van de Website voor andere doeleinden dan waartoe de Website door Gemengd Dubbel.nl is opgericht. Onder misbruik wordt onder andere verstaan: het ‘hacken’ van de Website.

 ARTIKEL 7: RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN GEMENGD DUBBEL.nl
1. Gemengd Dubbel.nl zal ernaar streven om binnen 1 week na totstandkoming van de Overeenkomst de Gebruiker toegang te verlenen tot de Website.
2. Gemengd Dubbel.nl zal zich naar haar besten weten inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de Account en/of de Website en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen. Hoewel Gemengd Dubbel.nl hiernaar streeft, kan zij in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de Account en/of Website. Met name tijdens door Gemengd Dubbel.nl te verrichten onderhoudswerkzaamheden aan de Website kan onderbreking van de beschikbaarheid van de Account en/of Website plaatsvinden. Gemengd Dubbel.nl zal geplande onderhoudswerkzaamheden tijdig vermelden op de Website.
3. Gemengd Dubbel.nl heeft het recht om voor het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de Website de Account en/of Website tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Gebruiker.
4. Gemengd Dubbel.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot de) Account en/of de Website indien dat wenselijk is voor het functioneren van de Account en/of Website. Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop de Gebruiker toegang verkrijgt tot en/of gebruikmaakt van de Account en/of Website, zal Gemengd Dubbel.nl de Gebruiker zo spoedig mogelijk informeren over de wijzigingen.
5. Gemengd Dubbel.nl behoudt zich in alle redelijkheid het recht voor om plaatsing van advertenties, berichten en/of andere vormen van ‘exposure’ op de Website door de Gebruiker te weigeren en/of met onmiddellijke ingang te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld indien een dergelijke plaatsing naar het oordeel van Gemengd Dubbel.nl onrechtmatig is of in strijd met de Overeenkomst of de privacy-regels.
6. Gemengd Dubbel.nl heeft het recht om (niet privacy-gevoelige) informatie door te plaatsen naar andere mediakanalen zoals (doch niet beperkt tot) Twitter, Facebook of LinkedIn.
7. Gemengd Dubbel.nl heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade (waaronder inkomstenderving en kosten) door ongeautoriseerd gebruik, oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de Account of van de Website aan Gebruiker in rekening te brengen.

 ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID
1. Gemengd Dubbel.nl biedt een platform en faciliteiten waardoor Aanvragers en Aanbieders met elkaar in contact kunnen treden. Gemengd Dubbel.nl is niet aansprakelijk of op enigerlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud, de juiste weergave, correctheid en waarheid van de op de Website geplaatste profielen of vacatures. Gemengd Dubbel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een tussen Aanvrager en Aanbieder tot stand gekomen overeenkomst.
2. Aangezien gebruikersidentificatie op het internet moeilijk is, kan Gemengd Dubbel.nl er niet voor instaan dat iedere Gebruiker van de Website is die zij/hij beweert te zijn. Gemengd Dubbel.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor problemen of misverstanden die hieruit kunnen ontstaan. Aanbieder is altijd zelf verantwoordelijk voor identificatie van Aanvrager met wie hij het gesprek aangaat en verificatie van de gegevens betreffende Aanvrager zoals die op de Website staan.
3. Gemengd Dubbel.nl kwijt zich van haar taak zoals van haar, in het kader van haar dienstverlenende functie, mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie, die het gevolg is van handelen of nalaten van haar zelf, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Gemengd Dubbel.nl - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto kostprijs van de door haar geleverde diensten.
5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Gemengd Dubbel.nl nimmer gehouden tot een schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Gemengd Dubbel.nl gesloten verzekering.
6. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Gemengd Dubbel.nl tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

 ARTIKEL 9: FACTURERING / BETALING
1. Het door de Aanvrager verschuldigde inschrijfgeld zal jaarlijks worden vastgesteld in de maand oktober voor het daaropvolgende kalenderjaar en op de Website worden gepubliceerd.
2. Het inschrijfgeld wordt automatisch geïncasseerd van het door Aanvrager opgegeven bankrekeningnummer, voor het eerst nadat de aanmelding van Aanvrager is geaccepteerd.
3. Indien het inschrijfgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan zal het profiel van Aanvrager niet worden geplaatst en zal de Account van de Aanvrager worden geblokkeerd of verwijderd.
4. Aanbieder is een overeen te komen bedrag verschuldigd voor het krijgen van toegang tot een afgeschermd deel van de Website, voor het plaatsen van vacatures op de Website en voor het plaatsen van advertenties c.q. het aanbieden van (aanvullende) diensten via de Website.
5. De betalingstermijn van de Aanbieder bedraagt 14 dagen na de factuurdatum. Niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Aanbieder heeft tot gevolg dat de Account van de Aanbieder zal worden geblokkeerd of verwijderd en dat eventueel reeds geplaatste vacatures of advertenties van de Website worden verwijderd.

 ARTIKEL 10: OVERMACHT
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Gemengd Dubbel.nl krachtens de met Gebruiker gesloten Overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en dat te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Gemengd Dubbel.nl of aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst door Gemengd Dubbel.nl ingeschakelde derden of toeleveranciers dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Gemengd Dubbel.nl, is Gemengd Dubbel.nl gerechtigd de tussen partijen gesloten Overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de Gebruiker gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen evenals storingen in dan wel uitval van het elektriciteitsnetwerk en/of het internet, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Gemengd Dubbel.nl, haar toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

 ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
Op uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Indien een geschil niet met hulp van mediation kan worden opgelost zal deze daarom worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

 Twitter  linkedin facebook 
Goed en slecht nieuws van de Dutch Female Board Index 2013: het aantal vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is gegroeid, maar dit is vooral te danken aan een toename van het aantal commissarissen. Er kwam in 2013 slechts één vrouwelijke bestuurder bij. Bron: FD 7 september 2013

Algemene Voorwaarden