Gemengd Dubbel.nl

Exclusive Web for Professional and Business Women & Executive Search

Gemengd Dubbel.nl brengt executive search bureaus en headhunters in contact met excellente vrouwelijke kandidaten voor topfuncties.

ellenfaber"Maak een plan voor jezelf anders word je deel van het plan van iemand anders." Mr. Ellen Faber
Verbinding en Leiderschap (Topvrouw 2011)

Algemene Voorwaarden van Gemengd Dubbel.nl  versie 1.0 dd. 12-09-2013

Inhoudsopgave:

ARTIKEL 1: DIENSTVERLENING VAN GEMENGD DUBBEL.nl
ARTIKEL 2: DEFINITIES
ARTIKEL 3: ALGEMEEN / TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING, DUUR EN LOOPTIJD OVEREENKOMST
ARTIKEL 5: PRIVACY
ARTIKEL 6: RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKER
ARTIKEL 7: RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN GEMENGD DUBBEL.nl
ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 9: FACTURERING / BETALING
ARTIKEL 10: OVERMACHT
ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

Artikelen:

 ARTIKEL 1: DIENSTVERLENING VAN GEMENGD DUBBEL.nl
Gemengd Dubbel.nl is een onafhankelijke organisatie die executive search bureaus en headhunters een platform biedt (waar alleen zij toegang toe hebben) en waar zij:
* informatie kunnen vinden over en rechtstreeks contact kunnen leggen met excellente vrouwelijke kandidaten voor topfuncties,
* vacatures voor topfuncties kunnen plaatsen waarop de bij Gemengd Dubbel.nl ingeschreven vrouwen kunnen reageren.

Het platform van Gemengd Dubbel.nl is er dus exclusief voor executive search bureaus en headhunters. Zij kunnen dit platform tevens gebruiken om te adverteren en (aanvullende) diensten aan te bieden aan de doelgroep zoals coaching, loopbaanbegeleiding en assessment.

Gemengd Dubbel.nl biedt hoog opgeleide vrouwen die een topfunctie ambiëren de mogelijkheid om beter zichtbaar en vindbaar te worden voor executive search bureaus en headhunters en om op de hoogte te zijn van interessante vacatures en relevante aanbiedingen. Zij kunnen na ballotage toetreden tot een exclusief netwerk waar de met Gemengd Dubbel.nl samenwerkende executive search bureaus en headhunters toegang toe hebben. Zo kunnen zij zich discreet en zonder risico oriënteren op de volgende stap in hun carrière.

 ARTIKEL 2: DEFINITIES 
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
1. Aanvrager: de natuurlijke persoon van het vrouwelijk geslacht die een aanvraag heeft ingediend bij Gemengd Dubbel.nl voor registratie en opname in het afgeschermde databestand.
2. Aanbieder: een executive search- of headhuntersbureau dat van Gemengd Dubbel.nl toegang heeft gekregen tot het afgeschermde databestand, vacatures mag plaatsen op het afgeschermde deel van de Website en op de Website mag adverteren c.q. (aanvullende) diensten mag aanbieden aan de Aanvragers.
3. Gebruiker: Aanvrager en Aanbieder zijn beide Gebruiker van de Website.
4. Topfunctie: een eindverantwoordelijke functie, senior management functie, specialistische vakinhoudelijke functie of toezichthoudende functie (commissariaat) in het bedrijfsleven, bij de (semi)overheid of andere instellingen.
5. Account: de na voltooiing van het registratieproces aan de Gebruiker toegekende unieke gebruikersnaam met een wachtwoord, waarmee men zich toegang tot een voor het publiek afgeschermd deel van de Website van Gemengd Dubbel.nl kan verschaffen.
6. Overeenkomst: de zakelijke overeenkomst tussen Gemengd Dubbel.nl en Gebruiker, op grond waarvan men toegang heeft tot de dienstverlening van Gemengd Dubbel.nl via de Website.
7. Website: de internetwebsite die Gemengd Dubbel.nl voor de in artikel 1 vermelde dienstverlening in stand houdt op de URL: www.gemengddubbel.nl
8. Schriftelijk: een (aangetekende) brief of een digitaal bericht (e-mail) met ondertekening of voorzien van de naam van de afzender. 

 ARTIKEL 3: ALGEMEEN / TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van en met Gemengd Dubbel.nl
2. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst(en) indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een of meer (delen van) bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING, DUUR EN LOOPTIJD OVEREENKOMST
1. De Overeenkomst tussen Gemengd Dubbel.nl en Aanvrager komt tot stand door digitale aanmelding via de Website door de Aanvrager en de schriftelijke bevestiging van acceptatie door Gemengd Dubbel.nl.
2. Aanvrager gaat ermee akkoord dat haar gegevens worden gebruikt om de aanmelding te laten beoordelen door een professional uit het vakgebied van executive search die hiertoe door Gemengd Dubbel.nl wordt ingeschakeld; deze (externe) professional geeft op basis van zijn of haar beoordeling advies aan Gemengd Dubbel.nl om de Aanvrager te accepteren dan wel af te wijzen.
3. Gemengd Dubbel.nl heeft altijd het recht om van het advies van de professional af te wijken en anders te beslissen over de aanvraag en/of een aanmeldingsverzoek te weigeren zonder opgaaf van reden.
4. De Overeenkomst tussen Gemengd Dubbel.nl en Aanbieder komt tot stand nadat partijen overeenstemming hebben bereikt over de diensten die Aanbieder afneemt van Gemengd Dubbel.nl, de kosten die daarmee zijn gemoeid en nadat de afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd c.q. bevestigd door Gemengd Dubbel.nl
5. Gebruiker onderkent dat deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk deel uitmaken van de Overeenkomst.
6. De Overeenkomst tussen Aanvrager en Gemengd Dubbel.nl wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is door partijen schriftelijk opzegbaar na 1 jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Na het eerste jaar is de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk opzegbaar en wordt dan formeel beëindigd op de 1e van de maand nadat de schriftelijke opzegging door Gemengd Dubbel.nl is ontvangen. Het onverschuldigde deel van het Inschrijfgeld wordt binnen 1 maand na beëindiging van de Overeenkomst teruggestort op de rekening die de Aanvrager heeft opgegeven. Bij de berekening van het terug te storten pro rata deel van het Inschrijfgeld wordt uitgegaan van een jaar met 360 dagen.
7. Gemengd Dubbel.nl heeft het recht de overeenkomst met de Gebruiker direct te beëindigen ingeval van wanbetaling, bij oneigenlijk gebruik of misbruik van diens Account of van de Website, ingeval van gedrag dat algemeen geldende normen van fatsoen overschrijdt of dat de privacy van andere Gebruikers in gevaar kan brengen. In dat geval zal Gemengd Dubbel.nl de Gebruiker schriftelijk op de hoogte stellen van het eindigen van de Overeenkomst. Onder oneigenlijk gebruik wordt onder andere verstaan: het benaderen van Gebruikers van de Website c.q. het gebruiken van informatie van de Website voor andere doeleinden dan waartoe de  Website door Gemengd Dubbel.nl is opgericht. Onder misbruik wordt onder andere verstaan: het ‘hacken’ van de Website.
8. De Overeenkomst eindigt in ieder geval direct indien één van de partijen in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld.

 ARTIKEL 5: PRIVACY
1. Het vastleggen en verwerken van de gevraagde persoonsgegevens van Aanvrager is noodzakelijk om de diensten te kunnen verlenen zoals omschreven in artikel 1. Aanvrager gaat akkoord met registratie en vastlegging van deze gegevens door Gemengd Dubbel.nl, uitsluitend voor dit doel. Het gaat hierbij met name om de gegevens die Aanvrager zelf heeft verstrekt aan Gemengd Dubbel.nl, eventueel aangevuld met informatie die publiekelijk bekend is, bijvoorbeeld omdat deze op internet is te vinden.
2. Aanvrager ontvangt op eerste verzoek de volledige informatie die Gemengd Dubbel.nl over haar heeft vastgelegd.
3. De persoonsgegevens van de Aanvragers zijn elektronisch vastgelegd in het databestand van de CMS van de Website, welk databestand wordt gehost door de serviceprovider van Gemengd Dubbel.nl op het webadres www.gemengddubbel.nl. De serviceprovider verzorgt tevens de gebruikelijke back-ups op systeemniveau. Daarnaast voert Gemengd Dubbel.nl ook back-ups uit van de database die op het eigen netwerk worden bewaard. Voor de communicatie met de externe professionals die de aanvragen namens Gemengd Dubbel.nl beoordelen, wordt gebruik gemaakt van onder andere DropBox en e-mail. Hiervan is melding gemaakt bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
4. Uitsluitend de medewerkers en de netwerkbeheerder van Gemengd Dubbel.nl alsmede de professionals die de beoordelingen namens Gemengd Dubbel.nl uitvoeren, hebben toegang tot de volledige gegevens van Aanvragers, zodat zij hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en om de dienstverlening zoals omschreven in artikel 1 mogelijk te maken. Zij hebben de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan.
5. Voor Aanbieders zijn alleen de volgende gegevens van de Aanvragers zichtbaar/beschikbaar:
* Naam
* Leeftijd
* Huidig beroep en functietype
* Huidige werkgever en branche waarin werkzaam
* Hoogst genoten opleiding
* Ambieert nu of op termijn het ondernemerschap (ja of nee)
* CV en profielschets
* Indeling op niveau 1 of 2
* Contactformulier (om rechtstreeks contact met Aanvragers op te kunnen nemen via e-mail)
Voor Aanbieders zijn de volgende gegevens van de Aanvragers afgeschermd en dus niet zichtbaar:
* Adres
* Geboortedatum
* E-mail adres
* Telefoonnumm